Kvalitetssäkring enligt Svenskt Sigill

Sedan flera år är Sörbys odlingar kvalitetssäkrade enligt Svenskt Sigill. I december 2010 blev vi dessutom Klimatcertifierade. Att kvalitetssäkra sin produktion enligt Svenskt Sigill är inget man gör över en natt. Det handlar om att ha en vision av hur man vill arbeta på ett miljömässigt hållbart sätt och sedan låta den genomsyra allt man gör. Det handlar inte om att klara av ett prov; själva certifieringen. Det är ett förhållningssätt, ett modus operandi. I praktiken går certifieringen till så att en besiktningsperson kommer till anläggningen årligen och tillsammans med oss går igenom verksamheten bit för bit enligt en omfattande checklista. Dessutom går man igenom anläggningen och ser hur allting fungerar.

Klimatcertifiering av blomsterodling

Svenskt Sigill erbjuder en tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Syftet med märkningen är att hjälpa konsumenten att välja blommor som producerats med lägre klimatbelastning. Det innebär att producenter som redan idag använder märket Svenskt Sigill kan klimatcertifiera sin produktion. Klimatcertifieringen har utvecklats gemensamt av Svenskt Sigill och KRAV på basis av ett gediget arbete med regler som är vetenskapligt hållbara och praktiskt rimliga.

Regler för växthusproduktionen innehåller framför allt krav på energihushållning eftersom det är där växthusens största klimatpåverkan ligger. Klimatcertifierade blommor är producerade i växthus uppvärmda med förnybara bränslen eller fjärrvärme, man använder förnybar el i produktionen och har vidtagit åtgärder för att energieffektivisera. Det finns även krav på användning av köldmedia samt utbildning av personalen i sparsamt körsätt.

Den som är klimatcertifierad får sätta på ett märke på förpackningen. Märket är ett Sigill-märke med en tilläggsinformation där det står att man är klimatcertifierad.

Sammanfattning:

Svenskt Sigill innebär:

  • Lägre miljöpåverkan - ansvarsfull produktion
  • Svensk produktion - nära och resurseffektiv
  • Alltid kontrollerat och kvalitetssäkrat

Klimatcertifiering innebär att klimatpåverkan minskar genom:

  • Uppvärmning med förnybara bränslen/fjärrvärme
  • Förnybar el
  • Energieffektivisering